Pijlers van opleiden op de werkplek

Organisaties creëren marktwaarde door het uitvoeren van diensten of het maken van producten. Het overdragen van praktische en theoretische kennis van eigen medewerkers behoort niet tot hun kernactiviteiten. Bij het overdragen van bedrijfskennis spelen de volgende vragen:

ο Wat is belangrijke kennis en wat zijn belangrijke ervaringen voor de uitvoering van een taak of functie?
ο Welke vaardigheden moet iemand hebben die werkplekleren moet begeleiden?
ο Op welke wijze moet een bedrijf werkplekleren laten plaatsvinden?

Voor organisaties is een goed werkend Intern Opleidingsbeleid onontbeerlijk. Steeds vaker wordt met minder mensen meer gedaan. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de uitgevoerde werkzaamheden kunnen daardoor in gevaar komen. De wettelijke eisen rondom veiligheid, risico’s of kwaliteit vergen regelmatig een herziening van (delen van) het Intern Opleidingsbeleid.

Om te voldoen aan de gestelde kwaliteit en/of bedrijfsdoelen helpt het als op een gestructureerde manier met het (werkplek)opleidingsbeleid wordt omgegaan. Het opleidingsbeleid heeft ook invloed op trainingsprogramma’s. Om zeker te zijn dat een trainingsprogramma actueel is, is een gecentraliseerde en gestandaardiseerde opleidingsaanpak aan te bevelen.

Relatieschema bij opleiden op de werkplek
Betrokken partijen bij werkplekleren

De visie van Care4skills rondom het intern opleidingsbeleid is op vier pijlers gebaseerd, namelijk:

ο methodische en structureerde implementatie van leren op de werkplek;
ο opleidingstrajecten die gedragen worden door de werkvloer en praktisch goed uitvoerbaar zijn op de werkplek;
ο gewenst leergedrag op de werkvloer;
ο heldere afspraken rondom opleiden met alle participanten.

Care4skills kan hulp bieden bij het verkennen van de genoemde pijlers in uw organisatie. Eventuele zwakheden in de uitvoering van uw Intern Opleidingsbeleid komen dan boven water. Aan de hand van de bevindingen van de verkenning kunnen gerichte aanbevelingen worden gedaan. In overleg met de organisatie kan dan een plan van aanpak worden geformuleerd.